csak tinik!anyuciknakállati közösségjó játék!bloggerlégy trendi!
Egyéni keresés

Az ip­reg­is­ter.pl a szá­­­mí­­­tás­­­tech­­­ni­­­ka­i esz­­­kö­­­zök IP cí­­­mé­­­vel fog­­­lal­­­ko­­­zó web­ol­­­dal.

hirdetés

"Az in­ter­ne­tet hasz­ná­ló szá­mí­tó­gé­pek min­den tranz­ak­ci­ó so­rán meg­ad­ják IP-­cí­mü­ket, a­mi ré­vén el­vi­leg be le­het a­zo­no­sí­ta­ni az a­dott gép he­lyét és tu­laj­do­no­sát."